برنامه های وفاداری

ورود به باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان 1 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 500,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 20 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 20.00 تا امتیاز 40.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 40 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی